Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda (VEPAR)

S ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događanja, koncipiran je Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj, koji će unaprijediti Vodno i Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja (akronim VEPAR).

Sastavni dio potprojekta Unapređenje sustava za praćenje i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (RIZVG) je Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda (dalje u tekstu: PKN).

Cilj Preliminarne kategorizacije nasipa bio je na temelju provedenih aktivnosti i prikupljenih podataka napraviti analizu i ocjenu stanja nasipa s definiranjem prioritetnih dionica i preporukama za daljnja postupanja u idućoj fazi projekta (redovno i pojačano održavanje / detaljna kategorizacija / istražni radovi / ugradnja opreme s geotehničkim mjerenjima / geotehničke analize i proračuni / sanacija).

Projektom PKN-a obrađeno je 1.748 km nasipa.

Aktivnosti predviđene Preliminarnom kategorizacijom nasipa na vodotocima 1. reda bile su:

 • Prikupljanje, obrada i sistematizacija te analiza postojećih podataka

Iz prikupljenih elaborata istražnih radova obrađeni su relevantni geotehnički podaci koji su sistematizirani u bazu podataka postojećih istražnih bušotina. U sklopu aktivnosti korištene su i tematske karte koje su georeferncirane i uvedene u GIS (topografske karte, geološke i hidrogeološke karte, te karte potresnih područja).

 • Preliminarna kategorizacija nasipa obuhvatila je slijedeće aktivnosti
  • Izradu digitalnog kolektora terenskih podataka u android aplikaciji – offline dana collecting (ODK)
  • Preliminarna kategorizacija na temelju vizualnog pregleda nasipa – (terensko prikupljanje podataka)
  • Sinteza, obrada i analiza podataka – izrada GIS projekta preliminarne kategorizacije nasipa u QGIS-u
  • Ocjena stanja nasipa s preporukama za daljnja postupanja

Ocjena stanja nasipa proizašla je iz kategorizacije pojedinih hazarda (I., II. i III. kategorija). Kategorijama su dodijeljene boje koje sugeriraju važnost i prioritet daljnjih postupanja (od zelene do crvene).

 • Izrada programa geotehničkih istražnih radova na temelju postojećih podataka i provedene preliminarne kategorizacije nasipa
 • Provedba geotehničkih istražni radova koji su se sastojali od:
  • Terenskih istražni radovi – istražno bušenje, izrada istražnih raskopa, CPTU i DPH sondiranje, geofizičkih istražnih radova
  • Laboratorijska ispitivanja
  • Ugradnja opreme za geotehnička mjerenja
  • Stručno vođenje istražnih radova
 • Geotehnička mjerenja na ugrađenoj opremi
 • Izrada elaborata preliminarne kategorizacije nasipa, sintetskog elaborata postojećih i provedenih geotehničkih istražnih radova te elaborata provedenih geotehničkih mjerenja.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj