Obrana od poplava grada Metkovića – Desna obala rijeke Neretve

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. U sklopu ovog projekta provedeni su istražni radovi, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te izmjena idejnog i glavnog projekta. Tijekom izgradnje provođen je projektantski nadzor.

 

Projekt obrane od poplave grada Metkovića na desnoj obali rijeke Neretve obuhvaća izradu sustava nasipa s crpnim stanicama i ustavama te preljevnim građevinama i dovodnim kanalom. 

 

Trasa predmetnog zahvata, kojeg čine mjestimično kanal i nasip, a mjestimično samo nasip, omeđena je željezničkom prugom, djelomično prati kanal Duvrat, nastavlja preko područja Jerkovca do ceste Metković – Vid, prati liniju ceste do vodotoka Glibuša gdje mijenja smjer te prati vodotok Glibušu do granice s Bosnom i Hercegovinom. Predmet projekta je dio sustava do granice sa BiH u duljini od cca 6,441 km. Preostali dio obrambenog nasipa duljine cca 2,4 km, koji sa predmetnim zahvatom čini funkcionalnu cjelinu za obranu od poplava nizinskog dijela područja grada Metkovića prolazi kroz Gabela Polje na prostoru susjedne države.

 

Nasip je izveden od miješanog kamenog materijala granulacije 0-100 mm i visine je od 1 do 3,5 m. Kota krune nasipa je 4,25 m n. m., širina krune 3,0 m, a nagibi pokosa su 1:1,5. Na vodnoj strani nasipa je kao vodonepropusni element ugrađen bentonitni tepih.

 

Za regulaciju vodostaja između branjenog i nebranjenog područja izgrađena je crpna stanica s 3 ugrađene crpke kapaciteta 3×0,75 m3/s te ustava s tablastom zapornicom čija dva polja imaju površinu 2×4,5 m2. 

 

Tijekom faze projektiranja i izgradnje provedeni su geotehnički istražni radovi, koji su uključivali istražno bušenje i CPT sondiranje, glavni sa ishođenjem građevinske dozvole i izvedbeni projekt te u fazi izvođenja izmjena idejnog i glavnog projekta sa ishođenjem dozvola.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj