Geotehnički i geološki konzalting tijekom izgradnje HE Lešće

Tijekom izgradnje HE Lešće 2007., 2008. i 2009. g. proveden je geotehnički i geološki konzalting koji je obuhvatio branu, slapište, strojarnicu, energetski tunel i injekcijsku zavjesu hidroelektrane te most Ribnjak i most Dobra.

 

Provedene su sljedeće aktivnosti: 

1. Inženjerskogeološko snimanje (kartiranje) temeljnih jama za branu, slapište, strojarnicu i energetski tunel te pokosa i usjeka iznad strojarnice i slapišta, 

2. Tehnološka kontrola pripreme i kontrolna ispitivanja kvalitete injekcijske smjese za injekcijsku zavjesu, 

3. Dodatni geotehnički istražni radovi za strojarnicu, 

4. Geotehnički i geološki konzalting tijekom provedbe istražnih radova i izgradnje mosta Ribnjak i Dobra, 

5. Ispitivanje zbijenosti materijala kružnom pločom

 

Svrha konzaltinga bila je kontrola projektnih postavki te optimalizacija i osiguranje kvalitete gradnje kroz geološko i geotehničko savjetovanje, kontrolu i usmjeravanje izvođenja radova.

 

Inženjerskogeološkim kartiranjem u fazi izvođenja radova utvrđeno je stanje stijenske mase te su dani inženjerskogeološki elementi za temeljenje građevina koji su komparirani s projektnim postavkama. Rezultati inženjerskogeološkog kartiranja prikazani su na inženjerskogeološkoj situaciji i na IG profilima u M 1:200 na kojima su prikazane različite inženjerskogeološke sredine, te prisutni diskontinuiteti i njihove karakteristike. Za različite inženjerskogeološke sredine dana je RMR (GSI) klasifikacija stijenskih masa, a kartirani iskopi su fotodokumentirani za svaki projektni element.

 

Rezultati kontrolnih ispitivanja komponentnih materijala, pripreme injekcijske smjese te rezultati kontrolnih ispitivanja svojstava injekcijske smjese za vrijeme izvođenja injekcijske zavjese na objektu akumulacija HE LEŠĆE bili su u skladu s tehničkim uvjetima kvalitete materijala određene projektnom dokumentacijom

 

Zbog prisutnosti rasjeda u zoni temelja strojarnice izvedeni su dodatni istražni radovi koji su obuhvatili geotehničko istražno bušenje, inženjerskogeološko kartiranje i determinaciju jezgre bušenja, laboratorijska ispitivanja uzoraka, geofizičke istražne radove i izradu geotehničkog elaborata na temelju kojih je dano tehničko rješenje pripreme temeljnog tla.

 

Geotehničkim i geološkim konzaltingom u fazi izgradnje mosta Ribnjak i Dobra te korištenjem rezultata ranijih istražnih radova, dobiven je uvid u stanje stijenske mase te su dani inženjerskogeološki elementi za temeljenje mosta i preporuke za izvođenje radova.

 

Ispitivanje zbijenosti metodom kružne ploče izvršeno je na materijalu ugrađenom u klinove upornjaka mosta Ribnjak i Dobra, na materijalu ugrađenom u nasip, posteljicu i tampone pristupnih i spojnih cesta te na materijalu ugrađenom u nasip, posteljicu i tampone pregrade na lijevoj obali i platou na brani Lešće.

Naziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Kratki opis projekta: Projekt je omogućio poboljšanjem informatičke opremljenosti tvrtku dovesti do višeg nivoa poslovanja i konkurentnosti.

 

Razdoblje provedbe 28.08.2019. do 28.03.2021.

 

Ukupna vrijednost projekta 905.000,00 kn, a bespovratna sredstva 470.600,00 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj